+46 705 880 711

anders@cbdm.se

Image
Image

Utveckling - organisation

Organisationsstruktur

Den bästa organisationsstrukturen är den som är så självklar att alla hittar rätt med en gång. Kunden förstår vem man ska prata med och alla medarbetare vet sin roll och lämnar med stolthet sitt bidrag att nå företagets mål. Alla arbetar mot samma mål och löser tillsammans de svårigheter som uppstår.

Organisation

En samling människor som beslutat sig för att verka tillsammans för att nå ett eller flera för dem kända mål. Ett system av roller som knyts samman med kommunikationsvägar för att hjälpa deltagarna att gemensamt uppnå vissa bestämda mål. Ett medvetet, stabilt och målinriktat samarbete mellan människor.

Image

Organisationsform

För företag finns flera former att välja emellan eller att kombinera med varandra.
För föreningar finns en form att tillgå - en styrelse med utdelade ansvarsroller att tillämpa. 
En organisationsform omfattar sättet att:
 - Utforma uppgifter och processer
 - Fördela ansvar och arbete, beslutsrätt och befogenheter
 - Reglera förhållandet mellan chefer och anställda
 - Styra och samordna

Image

Organisationsformer

 • Utgår från definierade arbetsprocesser och enskilda arbetsuppgifter 
 • Visar hur ansvar och arbete är fördelat i olika typer av arbetsroller
 • Visar hur beslutsrätt och befogenheter i arbetsuppgifter och arbetsprocesser är fördelat
 • Visar hur ansvars och arbetsförhållandet mellan överordnad och underordnad är utformat
 • Visar hur arbetsprocesser och deras arbetsuppgifter samordnas och styrs, administreras
 • Konflikter mellan avdelningar
 • Otydligt resultatansvar
 • Dubbelarbete en typ av verksamhet kan ske på både divisions- och koncernnivå
 • Konkurrens mellan divisionerna
 • Suboptimering optimerar divisionen snarare än företaget
 • Oklart ansvar vem skall fatta besluten
 • Maktkamp och konfliktermellan olika chefsroller, produktchef och produktionschef
 • Beslutsvånda kravet på ett gemensamt beslutsfattande skjuter problemen oftast uppåt i organisationen inom företaget
 • Ökade kostnader för många chefer på alla nivåer inom organisationen, företaget
Funktion

Behovet av att kartlägga ett företags processer/rutiner uppkommer ofta då företaget står inför någon av följande situationer:

 • Vid uppköp eller sammanslagning av företag
 • Företaget har effektivitets- eller lönsamhetsproblem
 • Ny eller förändrad ledningsgrupp
 • Problem med missnöje hos personal eller hos kunder
 • Kapacitetsproblem vid tillväxt
 • Företaget ska certifieras inom kvalitet och/eller miljö
 • Införande av nytt affärssystem/ekonomisyst
Image

Organisationsutveckling

Image

Affären diskuteras innan processernas utvecklas, annars finns risk att processerna enbart förbättras ur internt perspektiv. Ju större komplexitet i processerna desto viktigare är det att ha förståelse för affären och verksamhetens strategi.När strategin och affärsidén är fastslagen är det dags att fokusera på processerna som ska förverkliga idéerna. De identifierade processerna tjänar sedan som utgångspunkt för utformning av organisationen, kompetensbehov samt utveckling av övriga strukturer, system och värderingar.

Generella principer för den övergripande strukturen i processbaserad verksamhetsutveckling utgår från följande begrepp:

Affär  •  Process  •  Organisation  •  Kompetens  •  System, strukturer och värderingar

Image

logga 07 100 25

Företagets Email:
kontakt@cbdm.seCBDM i Västerås AB

A.Liljedahl
Kaserngatan 89
723 47 VÄSTERÅS

Organisationsnummer:
559305-3498 

VAT-Number:
SE559305349801

BankGiro:
5649-8918 

Företagskonto:
SEB 5380 10 871 23